Podziel się

Jakość

Fakt, ?e firma Lenco projektuje w?asne produkty (zarazem wizualnie jak i technologicznie) oraz produkuje je na w?asn? r?k?, pozwoli? na zbudowanie w?asnych standardów oraz szerokiej wiedzy. W rezultacie, ju? na etapie projektowania jeste?my w stanie wzi?? pod uwag? walory wizualne, jako??, precyzyjne wykonanie, ?atwo?? u?ytkowania oraz wp?yw na obs?ug? klienta (zarówno przed jak i po sprzeda?y).

Firma Lenco posiada w?asny dzia? jako?ci, który stale nadzoruje etapy projektu oraz sam? produkcj?. Dodatkowo, produkty które s? gotowe do produkcji, ale nie wesz?y jeszcze na rynek s? zawsze testowane pod k?tem jako?ci oraz bezpiecze?stwa, które klienci firmy Lenco oczekuj?. Podczas produkcji, produkty s? regularnie oraz losowo sprawdzane pod k?tem jako?ci wykonania oraz funkcjonalno?ci. Je?eli zachodzi taka potrzeba, proces produkcyjny zostaje natychmiastowo poprawiony.

Firma Lenco przyk?ada tak?e du?? uwag? do jako?ci obs?ugi posprzeda?owej. Obecnie firma Lenco posiada zapas cz??ci zamiennych potrzebnych do naprawy lub wymiany swoich produktów na lata w przód. Jako rezultat, klienci mog? cieszy? si? z produktu przez d?u?sze lata.