Podziel się

Trwałość

Firma Lenco, jako producent sprz?tu elektrycznego, uwa?a ?e jako?? odgrywa wa?n? rol? w podtrzymywaniu ?rodowiska naturalnego oraz odpowiedzialno?ci spo?ecznej. Dlatego te?, firma Lenco do produkcji zawsze u?ywa komponentów przyjaznych dla ?rodowiska oraz bierze tak?e pod uwag? aspekt recyclingu po zako?czeniu cyklu ?yciowego produktu. Firma Lenco wdra?a zasad? ‘Eco Designu’ dla wszystkich produktów – przyk?adowo fakt, i? baterie zawsze mog? by? wyj?te z urz?dzenia osobno oraz odpowiednio zutylizowane. Dodatkowym przyk?adem mo?e by? fakt, ?e nasze produkty s? zawsze projektowane z my?l? o jak najmniejszym zu?yciu energii, zarówno w trybie spoczynku jak i podczas u?ycia.

Dodatkowo, fabryki, bez wyj?tków, s? regularnie sprawdzane przez inspektorów firmy Lenco. Podczas inspekcji dok?adnie sprawdzane s? zarówno warunki pracy, bezpiecze?stwo pracowników jak i zaplecze socjalne. Firma Lenco zdecydowanie sprzeciwia si? pracy wykonywanej przez dzieci; praca wykonywana przez dzieci nie jest przez nas tolerowana.