Podziel się

Wartości marki

Szacunek
W Lenco wierzymy, ?e wszyscy powinni by? szanowani i doceniani. Tworzymy atmosfer? otwarto?ci i szczero?ci, bior?c uczciwo?? za naszego przewodnika oraz pozostaj?c lojalnym wobec naszych wspó?pracowników i firmy.

Ludzie
Wzmocnij siebie i innych poprzez bycie przewiduj?cym i dawanie innym odpowiedzialno?ci za decyzje, które wp?ywaj? na ich prac?. ?mia?e decyzje i inicjatywy s? zach?caj?ce, a b??dy powinny by? postrzegane jako okazje do nauki. Wszyscy pracownicy powinni mie? mo?liwo?? osi?gni?cia pe?nego potencja?u, zarówno jako jednostki, jak i cenni cz?onkowie naszego zespo?u.

Satysfakcja
?ycie powinno by? satysfakcjonuj?ce dla ka?dego; od pracowników po partnerów biznesowych i klientów. Dlatego pracujemy nad dotrzymaniem obietnic otwieraj?c oczy i uszy wszystkich zaanga?owanych, s?u??c wszystkim naszym klientom z otwartym umys?em i bez uprzedze?.

Doskona?o??
To standard dla naszej dzia?alno?ci. Zawsze d??ymy do najwy?szego poziomu Twoich zdolno?ci i dzielimy si? najlepszymi metodami, aby polepszy? jako?? naszych us?ug przewy?szaj?c oczekiwania partnerów zewn?trznych i klientów.

Kreatywno??
W Lenco staramy si? wyró?ni? nasze produkty poprzez kreatywno?? i pasj? oraz innowacyjno?? i dostarczenie najwy?szej mo?liwej jako?ci produktu. Ka?dego dnia przemy?lamy nasz? przysz?o?? i odkrywamy na nowo zarówno siebie, jak i nasze produkty.

?atwo?? przystosowywania si?
Podstaw? naszego ci?g?ego sukcesu jest ?atwo?? przystosowywania si?, która jest konieczna do sprostania zmieniaj?cym si? potrzebom klientów oraz poruszania si? w nieprzewidywalnych rynkach, na których dzia?amy. Przede wszystkim, pozostajemy blisko sytuacji, ?ledz?c zmieniaj?ce si? potrzeby i nowe technologie, a zatem mo?emy lepiej s?u?y? klientom jako pr??nie rozwijaj?ca si? firma.