Podziel się

S?ownik terminów

12 marca 2012

Kliknij na poni?szy przycisk, aby pobra? s?ownik jako plik .pdf

A

AUTO OFF
Funkcja oszcz?dzania energii: Urz?dzenie automatycznie prze??czy si? do trybu spoczynku je?eli ?aden sygna? nie zostanie odebrany przez d?u?szy okres.

AKTYWNE ZWI?KSZENIE KONTRASTU
Funkcja s?u??ca do poprawy wy?wietlania ciemnych elementów obrazu bez utraty jako?ci oraz szczegó?ów.

AUTOMATYCZNA REGULACJA FORMATU WY?WIETLANIA
Funkcja s?u??ca do automatycznego wykrywania czarnych pasków w formacie “letterbox” oraz do wyboru optymalnego trybu formatu odtwarzania.

AUTOMATYCZNA REGULACJA G?O?NO?CI
Funkcja s?u??ca do utrzymywania tego samego poziomu g?o?no?ci. Przyk?adowo funkcja ta wyciszy zazwyczaj g?o?niejsze bloki reklamowe do ustawionego poziomu g?o?no?ci odbiornika TV.

B

BLU-RAY
P?yty Blu-ray s? nast?pc? p?yt DVD oraz obecnie oferuj? najwy?sz? mo?liw? jako?? obrazu. Na p?ytach Blu-ray filmy zapisane s? w formacie Full HD (1080p), co nie jest mo?liwe na standardowej p?ycie DVD. Dla najlepszych efektów zalecamy u?ycie odtwarzacza Blu-ray, który potrafi tak?e odtworzy? p?yty DVD oraz CD.

C

CZASOMIERZ – TIMER (ON/OFF)
Funkcja s?u??ca do w??czenia/wy??czenia odbiornika TV zgodnie z wcze?niejszymi ustawieniami.

CYFROWA REDUKCJA ZAK?ÓCE? – DNR
Technologia cyfrowa, która filtruje oraz usuwa tzw. “piasek” pojawiaj?cy si? na obrazie o niskiej jako?ci (antena lub cz?sto u?ywane kasety).

CYFROWE WYJ?CIE VIDEO
W trybie DVB d?wi?k mo?e by? przesy?any jako d?wi?k cyfrowy za pomoc? wielu kana?ów (np. Dolby® Digital). Dzi?ki cyfrowemu wyj?ciu video wielo-kana?owy d?wi?k mo?e by? przesy?any na przyk?ad do zewn?trznego wzmacniacza.

COMPOSITE VIDEO
Standardowy sygna? video, który jest u?ywany do przesy?ania sygna?u obrazu z odtwarzacza video do odbiornika TV.

D

DIVX®
Oprogramowanie s?u??ce do kompresji video. Dzi?ki temu kodekowi obraz wysokiej jako?ci mo?e by? skompresowany do bardzo ma?ych rozmiarów.

DOLBY® DIGITAL/AC 3
Jest to standard wielko-kana?owego d?wi?ku u?ywanego g?ównie w przypadku d?wi?ku przestrzennego. Odtwarzanie odbywa si? poprzez 6 osobnych kana?ów d?wi?kowych (prawy przedni, centralny, lewy przedni, prawy tylni oraz lewy tylni oraz osobny kana? subwoofera s?u??cy do przesy?ania niskich tonów).

D?WI?K 3D
Jest to technologia stworzona przez szwajcarsk? firm? Sonic Emotion, która jest zastosowana w wielu produktach firmy Lenco. Dzi?ki tej technologii d?wi?k 3D mo?na do?wiadczy? w ca?ym pomieszczeniu bez „cichych” miejsc. Technika ta oparta jest na tak zwanej syntezie pola falowego, technice renderowania d?wi?ku przestrzennego, która tworzy wirtualne akustyczne ?rodowisko.

DVB-C
DVB-C (System Nadawania Cyfrowego Sygna?u – Telewizja Kablowa) s?u?y do transmisji sygna?ów cyfrowych. Sygna?y w rozdzielczo?ci SD oraz HD TV lub sygna? cyfrowego radia s? tak?e mo?liwe.

DVB-S
DVB-S (System Nadawania Cyfrowego Sygna?u – Telewizja Satelitarna) s?u?y do transmisji satelitarnych sygna?ów cyfrowych w rozdzielczo?ci SD oraz HD.

DVB-T
DVB-T (System Nadawania Cyfrowego Sygna?u – Telewizja Naziemna) jest otwartym standardem do nadawania cyfrowego obrazu za pomoc? stacji nadawczych TV. Klika stacji telewizyjnych w jako?ci cyfrowej mo?e by? odbierane za pomoc? ma?ej anteny domowej.

DTS® (CYFROWY SYSTEM KINA DOMOWEGO)
Jest to alternatywny system do dekodowania 6-kana?owego d?wi?ku przestrzennego. Wykorzystywany jest on w wielu kinach oraz w niektórych odtwarzaczach DVD oraz HD-DVD.

E

EKOLOGICZNY DESIGN
Ekologiczny design odbiornika TV, który zmniejsza zu?ycie energii a? do … procent.

F

FILTR CYFROWY COMB
S?u?y do separacji sygna?u kolorowego oraz sygna?u czarno-bia?ego, co prowadzi do wysokiej jako?ci ostro?ci kolorów przy najwy?szej rozdzielczo?ci

FULL HD
Telewizory ze specyfikacj? Full HD potrafi? odtworzy? obraz o wysokiej jako?ci oraz rozdzielczo?ci HD 1920 x 1080 pikseli.

G

GNIAZDO WYJ?CIA VIDEO (RCA)
S?u?y do transmisji sygna?u video FBAS poprzez kabel RCA.

GNIAZDO WEJ?CIA VIDEO (RCA)
S?u?y do transmisji sygna?u video FBAS poprzez kabel RCA. D?wi?k musi by? w tym samym czasie pod??czony do gniazd wej?cia audio (RCA).

GNIAZDO WYJ?CIA SUBWOOFERA
Gniazdo wyj?cia (RCA) dla sygna?u nisko-tonowego (basu). Do tego wyj?cia mo?esz pod??czy? zewn?trzny subwoofer w celu polepszenia jako?ci efektu basu.

GNIAZDO SCART
Jest to uniwersalne z??cze do przesy?ania sygna?u d?wi?ku, video, S-Video oraz RGB.

GNIAZDO S-VHS (MINI DIN)
Dzi?ki z??czu mini DIN S-Video mo?liwe jest przes?anie sygna?u video do odbiornika TV.

GNIAZDO COMPONENT (YUV)
S?u?y do przesy?ania wysokiej jako?ci obrazu poprzez rozdzielenie sygna?u na trzy ró?ne warstwy Y (jasno??), U (czerwie? minus jasno?? ) oraz V (niebieski minus jasno??). Je?eli jest to okre?lone, ca?y obraz oraz sygna? HDTV mog? by? przesy?ane

GNIAZDO WEJ?CIA AUDIO (RCA)
Gniazdo wej?cia dla sygna?u audio, który jest przesy?any za pomoc? kabla RCA. Dla sygna?u mono wymagany jest jeden kabel a dla sygna?u stereo, dwa kable.

GNIAZDO WYJ?CIA AUDIO (RCA) OUTPUT
Gniazdo wyj?cia dla sygna?u audio, który jest przesy?any za pomoc? kabla RCA. Dzi?ki temu d?wi?k z TV mo?e by? odtwarzany za pomoc? zewn?trznego systemu d?wi?kowego np. HiFi.

H

HDMI™
High Definition Multimedia Interface – HDMI – jest wysokiej jako?ci cyfrowym standardem do przesy?ania obrazu oraz d?wi?ku. Wysoka przepustowo?? pozwala na jednoczesne przesy?anie wysokiej jako?ci obrazu oraz d?wi?ku. Za pomoc? kana?u zwrotnego, mo?liwa jest obs?uga wielu urz?dze? za pomoc? jednego pilota zdalnego sterowania.

HDTV
Wysokiej jako?ci telewizja jest przysz?o?ci? dla przemys?u TV. Sygna? HD posiada 5 razy wi?cej pikseli ni? standardowy sygna? PAL, co pozwala na uzyskanie wspania?ej ostro?ci.

HD READY
Znak jako?ci EICTA dla urz?dze? spe?niaj?cych okre?lone specyfikacje dla standardu HDTV.

HD+
Operator satelitarny SES-Astra korzysta ze standardu HD+ dla komercyjnych stacji nadawczych nadaj?cych zakodowany sygna? o wysokiej jako?ci HD. W celu odbioru takiego sygna?u, odbiornik TV powinien by? wyposa?ony w slot DVB-S, CI+, modu? HD+ CA oraz kart? HD+.

HD READY 1080P
Najnowszy znak jako?ci EICTA dla urz?dze? spe?niaj?cych okre?lone specyfikacje dla standardu Full HD (1920 x 1080 pikseli).

I

INFORMACJA O PROGRAMIE
Funkcja informuje o mo?liwych do odtworzenia programach po wyborze kana?u.

J

K

KARTA ELEKTRONICZNA
Karta elektroniczna jest kar? chipow?, która jest potrzebna do dekodowania stacji radiowych oraz TV (dost?pna g?ównie poprzez dostawców us?ug telewizyjnych).

KOREKCJA B??DU CHROMA
Funkcja ta chroni przed b??dami w trybie koloru, które mog? powsta? w trakcie  dekodowania kolorów.

L

LISTA KANA?ÓW
Funkcja s?u??ca do wy?wietlenia dost?pnej listy kana?ów za pomoc? jednego przycisku.

LCD
LCD (wy?wietlacz ciek?o krystaliczny) jest technologi? pozwalaj?c? na wy?wietlanie obrazu. Sk?ada si? on z setek tysi?cy pikseli, które s? transmitowane oddzielnie. Ciek?e kryszta?y kontroluj? intensywno?? nat??enia ?wiat?a wszystkich pikseli.

LED
LED oznacza diod? emituj?c? ?wiat?o. Przewag? standardu LED jest niskie zu?ycie pr?du przy wysokim poziomie nat??enia ?wiat?a oraz przy stosunkowo ma?ych rozmiarach.

M

MENU TRYBÓW ODTWARZANIA
Jest to przegl?d trybów odtwarzania dost?pnych dla urz?dzenia. Ka?dy z dost?pnych trybów mo?e zosta? oddzielnie wybrany.

N

NAGRYWANIE VIDEO NA USB
Dzi?ki tej funkcji odbiorniki TV z funkcj? nagrywania video mog? bezpo?rednio nagra? dane na pod??czon? przeno?n? pami?? USB. Podobnie do cyfrowego dysku z mo?liwo?ci? nagrywania, tutaj tak?e mo?na zaplanowa? czas rozpocz?cia oraz zako?czenia nagrywania.

NIERUCHOMY OBRAZ
Bie??cy obraz mo?e zosta? zatrzymany (unieruchomiony) po naci?ni?ciu odpowiedniego przycisku.

NIEBIESKI OBRAZ
W przypadku gdy brak jest sygna?u, ekran wy?wietla? b?dzie niebieskie t?o.

NTSC
NTSC jest analogowym standardem do nadawania kolorowego sygna?u TV. Jest on u?ywany przewa?nie w USA oraz Japonii.

O

ODTWARZACZ MP3
Pozwala na odtwarzanie plików muzycznych zapisanych w formacie MP3.

P

POD?WIETLENIE LED
Pod?wietlenie LED pozwala na uzyskanie znacznie wi?kszego kontrastu. Dodatkowo LED charakteryzuj? si? znacznie mniejszym zu?yciem energii

PRZEGL?DARKA JPEG
Pozwala na przegl?danie zdj?? w formacie JPEG.

P?YTY DVD-R/+R
P?yty DVD oznaczone tym kodem mog? by? nagrane tylko raz oraz ich zawarto?? nie mo?e zosta? skasowana.

P?YTY DVD-RW/+RW
P?yty DVD oznaczone tym kodem mog? by? ponownie nagrywane a? do 1000 razy.

PODBICIE BASÓW    
Niskie tony (niska cz?stotliwo??) mog? zosta? ustawione oddzielnie. Je?eli u?yty jest osobny subwoofer, poziom g?o?no?ci podbicia basów ustalany jest poprzez wzmacniacz basów.

PROGRESYWNY PAL
Standard dla odbiornika TV lub projektora umo?liwiaj?cy wy?wietlenia pe?nego (progresywnego) obrazu poprzez odtwarzacz video (np. DVD). Przesy?anie video by?o wcze?niej g?ównie mo?liwe u?ywaj?c formatu NTSC. Aczkolwiek, progresywny PAL oferuje znacznie wi?ksz? liczb? linii z której obraz jest zbudowany (540 vs. 480 dla NTSC) co pozwala na osi?gni?cie znacznie wi?kszej jako?ci obrazu.

PROGRESYWNE SKANOWANIE
Funkcja s?u??ca do usuwania migaj?cych poziomych linii oraz struktur.

PANEL QUAD FULL-HD
Wy?wietlacz o standardzie Quad-Full-HD pozwala na wy?wietlenie 4 razy wi?kszej ilo?ci pikseli ni? normlany wy?wietlacz Full-HD: 2 razy wi?cej linii oraz 2 razy wi?cej kolumn (3840 x 2160 zamiast 1920 x 1080 pikseli).

Q

R

REDUKCJA ZAK?ÓCE? MPEG
Cyfrowy filtr obrazu. B??dy wyst?puj?ce podczas emisji sygna?u cyfrowego s? filtrowane oraz usuwane (przyk?adowo z cyfrowego tunera).

Rozdzielczo??
Ilo?? pikseli widocznych na ekranie. Ilo?? pikseli okre?lona jest przez linie oraz ilo?? linii.

RCA AUDIO
Analogowa wtyczka audio, która zazwyczaj s?u?y do przesy?ania d?wi?ku do systemu HiFi lub komputera.

REAL DIGITAL PICTURE
Standard umo?liwiaj?cy nadawanie sygna?u bez konieczno?ci konwersji analogowej/cyfrowej lub cyfrowej/analogowe. Pozwala to na unikni?cie utraty jako?ci podczas konwersji.

RGB
Gniazdo wej?cia sygna?u video, który pozwala na odtworzenie sygna?u podzielonego na kolor czerwony, zielony oraz niebieski. Pozwala to na unikni?cie powstawania zak?óce?.

S

SIE? BEZPRZEWODOWA (LAN)
Sie? bezprzewodowa (Wi-Fi), do której pod??czone s? zewn?trzne urz?dzenia, np. odbiorniki TV, komputery, routery internetowe, pracuj?ce razem.

SLIM LED
Jest to technologia pod?wietlenia polegaj?ca na pod?wietleniu wy?wietlacza LCD TV poprzez diody LED umieszczone w obudowie. Dzi?ki temu zu?ycie energii jest mniejsze. Dodatkowo telewizory LCD TV z pod?wietleniem LED posiadaj? znacznie cie?sze obudowy.

T

TRYBY ODTWARZANIA
4: 3: standardowy format odbiorników TV, nadawany w formacie 4: 3. Super Live: rozci?gni?cie formatu 4: 3 do obrazu szerokoekranowego o rozmiarze 16: 9. 16: 9 (przybli?enie kinowe): pomija/zmniejsza górne oraz dolne czarne paski na wy?wietlaczu. szerokoekranowy: Sygna? video (np. z DVD) jest pokazany na wy?wietlaczu z prawid?ow? geometri? na odbiornikach TV z trybem 16: 9 oraz 576 liniami (maksymalna liczba widocznych linii, dzi?ki czemu osi?gni?ta jest najlepsza ostro??).

TUNER SATELITARNY
Dzi?ki tunerowi satelitarnemu programy TV w niskiej oraz wysokiej rozdzielczo?ci (SD oraz HD) mog? by? odbierane z satelity. W porównaniu do innych tunerów (np. DVB-T lub telewizja kablowa) ilo?? dost?pnych kana?ów jest znacznie wi?ksza.

TRYB PC
Funkcja ta pozwala na odtworzenie sygna?u HDMI™ na PC bez utraty jako?ci obrazu lub d?wi?ku.

TOP TELETEXT
Jest to dekoder telegazety, który grupuje oraz zapisuje cechy, dzi?ki czemu strony s? pogrupowane zgodnie z kategoriami.

U

V

W

WIRTULANY D?WI?K PRZESTRZENNY
Jest to symulowany d?wi?k przestrzenny generowany przez g?o?niki odbiornika TV.

WBUDOWANY CYFROWY TUNER (TUNER DVB-T)
Wbudowany tuner w odbiorniku TV, który pozwala na odbiór kana?ów cyfrowych (DVB-T) za pomoc?  anteny.

WYJ?CIE COAXIAL
Jest to cyfrowe wyj?cie audio, które pracuje z u?yciem elektryczno?ci. Cyfrowe wyj?cie audio potrzebne jest do pod??czenia odtwarzacza DVD do zewn?trznego urz?dzenia audio z d?wi?kiem cyfrowym. Przyk?adem urz?dze? z d?wi?kiem cyfrowym s? wzmacniacze oraz odbiorniki, które posiadaj? procesor do przetwarzania d?wi?ku cyfrowego. Urz?dzenia te posiadaj? opcj? dekodowania d?wi?ku Dolby Digital, DTS oraz MPEG2.

WYJ?CIE KOMPONENTOWE
Wyj?cie komponentowe zapewnia wysok? jako?? obrazu. Prosz?, zauwa?y?, ?e wszystkie nowsze TV wyposa?one s? w ten rodzaj po??czenia/gniazda.

WYJ?CIE COMPOSITE
Jest to standardowe po??czenie przesy?aj?ce sygna? obrazu pomi?dzy urz?dzeniami odtwarzaj?cymi video, np. odtwarzaczem DVD a TV. W przypadku po??czenia composite ca?y sygna? przesy?any jest przez jeden kabel. Scart oraz RCA s? standardowymi z??czami composite. Z??cze composite RCA jest przewa?nie ?ó?te.

X

Y

YOUTUBE™
YouTube™ jest to serwis internetowy, który umo?liwia bezp?atne umieszczanie i ogl?danie filmów. Wiele odbiorników TV z dost?pem do Internetu umo?liwia bezpo?redni dost?p do YouTube™.

z

ZABEZPIECZONA SIE? WI-FI™ (WPS)
Urz?dzenia pracuj?ce w sieci automatycznie wykonuj? po??czenie u?ywaj?c systemu szyfruj?cego. Urz?dzenia takie posiadaj? przycisk (np. na routerze internetowym) lub w menu urz?dzenia (np. na odbiorniku TV).

ZAPISYWANIE PODSTRON
Niektóre strony telegazety posiadaj? podstrony, które s? zapisywane w pami?ci urz?dzenia. Dzi?ki temu mog? by? one dost?pne bez konieczno?ci czekania na za?adowanie strony w przysz?o?ci.

ZAPISYWANIE STRON
Strony telegazety s? zapisywane we wbudowanej pami?ci urz?dzenia co pozwala na ich szybsze wy?wietlanie w przysz?o?ci. Numer oznacza jak du?o stron mo?na zapisa? w pami?ci.

Z??CZE CI (COMMON INTERFACE)
Slot na karty s?u??ce do dekodowania p?atnych kana?ów TV.

Z??CZE CI+ (COMMON INTERFACE+)
Jest to nowa wersja z??cza CI umo?liwiaj?ca umieszczenie karty elektronicznej w odbiorniku TV. Z odpowiednim modu?em oraz odpowiedni? kart? (oba elementy dost?pne u specjalistycznych sprzedawców), mo?liwe jest odbieranie p?atnych kana?ów TV bez konieczno?? instalowania dodatkowego dekodera.

ZALE?NO?? KONTRASTU
Zale?no??  pomi?dzy wy?wietlanymi najja?niejszymi a najciemniejszymi warto?ciami.

Z??CZE COAXIAL ORAZ CYFROWE Z??CZE D?WI?KU
S?u?? do przesy?ania d?wi?ku cyfrowego z odtwarzacza DVD / urz?dzenia nagrywaj?cego do wzmacniacza lub dekodera. Sygna?y d?wi?ku przesy?ane s? bez utraty jako?ci.

Kliknij na poni?szy przycisk, aby pobra? s?ownik jako plik .pdf