3D Sound 1

Jaka jest ró?nica pomi?dzy produktem Lenco z systemem d?wi?ku 3D oraz bez?

D?wi?k 3D jest technologi? stworzon? przez szwajcarsk? firm? Sonic Emotion oraz zastosowan? w wielu produktach Lenco. Dzi?ki tej technologii d?wi?k 3D mo?na do?wiadczy? w ca?ym pomieszczeniu bez „cichych” miejsc. Technika ta oparta jest na tak zwanej syntezie pola falowego, technice renderowania d?wi?ku przestrzennego, która tworzy wirtualne akustyczne ?rodowisko. Produkty z d?wi?kiem 2D nie posiadaj? tej funkcji.