Podziel się

Warunki gwarancji

Ogólne
Okres gwarancji rozpoczyna si? z dniem zakupu produktu. Nale?y zachowa? dowód zakupu. Naprawa gwarancyjna nie mo?e by? przeprowadzona, je?eli brak jest oryginalnego dowodu zakupu. Aby zg?osi? roszczenie gwarancyjne, a tak?e omówi? potencjalne reklamacje, kupuj?cy musi skontaktowa? si? ze sklepem (internetowym), w którym dokonano zakupu urz?dzenia.

Zakres
Je?eli urz?dzenie jest obj?te warunkami naszej gwarancji, zdecydujemy czy powinno zosta? poddane naprawie czy wymienione. Materia?y eksploatacyjne (elementy, które mog? by? wymieniane w trakcje u?ytkowania produktu) nie s? obj?te gwarancj?. Ma to zastosowanie do baterii, anten, pilotów, przewodów, przycisków, klapek zakrywaj?cych miejsce na baterie i innych tym podobnych akcesoriów.

Je?eli uszkodzenie poddane naprawie b?dzie wskazywa?o na fakt, ?e powsta?o w skutek nieprawid?owego u?ytkowania i nie jest przez to obj?te gwarancj?, zastrzegamy sobie prawo do obci??enia nabywc? kosztami naprawy i u?ytych materia?ów. W takim przypadku sprzedawca skontaktuje si? z nabywc?, aby ten móg? zdecydowa? o sprawie.

Nale?y si? upewni?, ?e urz?dzenie jest zapakowane w oryginalne opakowanie najlepiej, jak to tylko mo?liwe. Nale?y u?y? dobrego i solidnego opakowania zast?pczego, je?eli brak oryginalnego opakowania. Za ryzyko zwi?zane z transportem odpowiedzialny jest nabywca. Nie nale?y wysy?a? dodatkowych przedmiotów takich, jak DVD, pami?ci USB i tym podobne. W przypadku utraty, nie bierzemy za te przedmioty odpowiedzialno?ci. Uszkodzenia spowodowane przez czynniki zewn?trzne, zaniedbania, nieprawid?owe u?ytkowanie, modyfikacje, rozszerzanie funkcjonalno?ci, u?ytkowanie do celów komercyjnych, wk?adanie obcych przedmiotów itp. nie jest obj?te gwarancj?. W ka?dym przypadku decyzja o udzieleniu gwarancji nale?y do nas.